ЗА НАС ГАЛЕРИЈА КОНТАКТ
НАШИ ПАРТНЕРИ
 

ЗА НАС

 

 

МЕТЕО СИСТЕМИ ДООЕЛ од Скопје, Република Македонија е фирма која се занмава првенствено со набавка, испорака, инсталација и одржување на мерни инструменти и опрема од областа на метеорологијa, хидрологија, агрометеорологија, како и едукација за манипулирање со споменатата опрема.

Формирана е во 2003 година. С о фирмата SEBA HYDROMETRIE од Германија бележи повеќегодишна соработка како нејзин овластен застапник. МЕТЕО СИСТЕМИ исто така ги застапува следниве компании:

 
 

PCE- понудата содржи околу 650 инструменти од областа на мерна техника за мобилно и стационарно мерење или анализа на разни физички, хемиски и електрични параметри. Речиси сите мерни инструменти можат да бидат испорачани со DIN ISO-сертификат кој го издава овластена лабораторија.